SBDecarb: South Baltic Green Decarbonization | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

SBDecarb: South Baltic Green Decarbonization

South Baltic Green Decarbonization (SBDecarb)

            W dobie obecnego kryzysu energetycznego konieczna jest transformacja energetyczna w celu uniezależnienia się poszczególnych państw od dostaw surowców energetycznych ze źródeł zewnętrznych. Pomimo szeroko zakrojonych wysiłków na rzecz opóźnienia kryzysu paliwowego istnieje duże ryzyko, że kraje UE nie będą w stanie osiągnąć samowystarczalności energetycznej.

            Obecnie, szerokim zainteresowaniem cieszą się biopaliwa. Jednym z ich źródeł mogą być odpady gromadzone na składowiskach odpadów komunalnych. Do tej pory odpady nie poddawane recyklingowi wykorzystywane są głównie do spalania. Pomimo wielu zalet wykorzystania odpadów jako surowca energetycznego w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany problem towarzyszącej emisji tlenków węgla, azotu i siarki. Poszukiwanie nowych surowców energetycznych posiada szczególne znaczenie w kontekście ,,Strategii wodorowej dla Europy neutralnej klimatycznie” w zakresie wzmacniania technologii na rzecz odnawialnego i czystego wodoru. Ponadto, cele porozumienia paryskiego z 2015 roku zobowiązują do podjęcia wszelkich starań, aby zapobiec wzrostowi globalnej temperatury. Ciekawą, proekologiczną alternatywą może być wykorzystanie odpadów jako źródła paliw gazowych oraz ciekłych.

W związku z powyższym, projekt SBDecarb ma na celu wypracowanie nowego podejścia do produkcji i przetwarzania biopaliw jako surowca dla nowoczesnej gospodarki. Podejście to obejmuje produkcję paliw gazowych oraz ciekłych z utylizacją odpadowego dwutlenku węgla wraz z oczyszczaniem paliwa z wykorzystaniem odnawialnych filtrów biologicznie czynnych. Proponowane podejście pozwoli na zwiększenie wykorzystania zielonych technologii w celach energetycznych oraz zmniejszenia ilości odpadów zalegających na składowiskach w obszarze państw Południowego Bałtyku. Ze względu na różnice legislacyjne oraz stopień zaawansowania technologii przetwarzania odpadów niezbędna jest współpraca na poziomie międzynarodowym. Projekt SBDecarb stanowi platformę do rozwoju współpracy transgranicznej w celu wypracowania zintegrowanego podejścia, wytycznych i zielonych technologii ograniczania emisji gazów cieplarnianych z przetwarzania biopaliw.

Projekt SBDecarb realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Kłajpedzkim (Litwa). W ramach projektu przewidziane są warsztaty dla uczestników z Polski, Litwy oraz partnerów z obszarów innych państw objętych programem (Szwecja, Dania, Niemcy). Wypracowana w ramach projektu koncepcja będzie stanowić punkt startowy do przygotowania regularnego wniosku w ramach funduszy europejskich programu Interreg South Baltic.