Wykorzystanie gazu niskokalorycznego w produkcji zielonej energii

Akronim projektu: LoCaGas

Program finansujący: Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa

Instytucja: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk

Okres realizacji: 1.04.2022 – 31.07.2022

Kierownik projektu: dr inż. Robert Aranowski

Realizowany w: Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

Strona projektu: https://locagas.beic.nu/

Instytucje zewnętrzne biorące udział w projekcie:

  • Lithuanian Energy Institute (Litwa)
  • Baltic Energy Innovation Centre (Szwecja)

Typ zgłoszenia: Fundusz Strukturalny

Metan jest jednym z głównych gazów cieplarnianych o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) wynoszącym 34 w okresie 100 lat, zgodnie z piątym sprawozdaniem IPCC. Stężenie metanu w atmosferze wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich stu lat, a składowiska odpadów są trzecim co do wielkości (16%) emitentem antropogenicznego metanu po produkcji, dystrybucji i spalaniu paliw kopalnych (33%) oraz hodowli zwierząt (27%).

Cel projektu jest dwojaki; produkcja zielonej energii elektrycznej i ciepła, która sama w sobie przyczynia się do redukcji GHG, jeśli skompensowane jest odpowiednie wykorzystanie paliw kopalnych, oraz redukcja gazów GHG poprzez redukcję spontanicznej emisji metanu ze składowisk i eliminację emisji metanu z różnych rodzajów gazów odlotowych. Ponadto przekształcanie rodzimych strumieni gazu niskiej jakości w energię i ciepło przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji systemu energetycznego. 16 krajów członkowskich UE wprowadziło już zakaz składowania materiałów organicznych, a ponieważ produkcja gazu na składowiskach spada, gdy nie jest składowany nowy materiał organiczny, spada poziom metanu i konwencjonalna produkcja CHP z wykorzystaniem silnika Otto nie jest już możliwa. W ramach projektu zalążkowego zostanie utworzenia silnego konsorcjum projektowe, zdolne do opracowania i złożenia wniosku grantowego polegającego na i porównaniu trzech różnych opcje wykorzystania gazu wysypiskowego i gazów odlotowych o niskiej zawartości metanu (<40%).