W celu podjęcia danego tematu prosimy zgłaszać się bezpośrednio do wymienionych niżej prowadzących. Kontakt...

Większość z poniższych tematów może być dostosowana do dyplomowania na każdym etapie studiów (inż., mgr, dr).

prof. dr hab. inż. Anna Dołęga

 • Synteza heterometalicznych kompleksów metali przejściowych o potencjalnej aktywności katalitycznej
 • Synteza molekularnych klastrów tytanu

prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki

 • Poszukiwanie nowych materiałów do optyki nieliniowej. Synteza, badania strukturalne i fizykochemiczne związków koordynacyjnych bizmutu(III) z pochodnymi tiomocznika.

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

 • Fotochemiczne właściwości kompleksów niklu(II) i kobaltu(II)
 • Zastosowanie spektroskopii IR i UV-Vis w badaniach produktów reakcji wybranych metali przejściowych z triazolami i pochodnymi pirazyny
 • Magnesy molekularne oparte na jonach Ni(II) i Co(II) - badanie właściwości strukturalnych, spektralnych i magnetycznych otrzymanych związków
 • Poszukiwanie materiałów luminescencyjnych opartych na heterometalicznych układach metali przejściowych

dr hab. Katarzyna Kazimierczuk

 • Synteza, charakterystyka strukturalna i spektroskopowa układów cysteina (tiol) - imidazol.
 • Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu - hybrydowych materiałów nieorganiczno-organicznych.
 • Charakterystyka słabych oddziaływań wodorowych - przygotowanie studium literaturowego.

dr hab. inż. Rafał Grubba

 • Niemetaliczne katalizatory uwodornienia
 • Zastosowanie związków zawierających wiązanie P-B w aktywacji małych cząsteczek
 • Zastosowanie niskowalencyjnych związków fosforu i boru w aktywacji małych cząsteczek
 • Związki fosforu o właściwościach kwasu Lewisa
 • Synteza, struktura oraz reaktywność fosfinopodstawionych kationów boru
 • Kompleksy metali przejściowych zawierające ambifilowe ligandy

dr inż. Łukasz Ponikiewski

 • Badanie reaktywności CuCl i AgCl w reakcji z solami litowymi difosfanów. Synteza kompleksów miedzi(I) i Ag(I) z ligandem fosfanylofosfidowym i fosfanylofosfinidenowym.
 • Badanie reaktywności typu fosfa-Wittiga dla β-diketiminowych kompleksów tytanu(IV) z ligandem fosfanylofosfinidenowym.

dr inż. Andrzej Okuniewski

 • Otrzymywanie sorbentów na bazie żelu krzemionkowego do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych
 • Synteza hybrydowych materiałów nieorganiczno-organicznych na bazie metali bloku p i ligandów tiomocznikowych
 • Tionowanie acylotiomoczników, badanie właściwości produktów oraz ich zdolności kompleksujących

dr inż. Mateusz Daśko

 • Kompleksy kwasu foliowego z jonami metali

dr inż. Aleksandra Ziółkowska

 • Badanie reaktywności fosfanylofosfaalkenów o ogólnych wzorach RR'C=P-PtBu2 i HR'C=P-PtBu2 względem wybranych odczynników takich jak:
  • małe cząsteczki (CS2, P4, S i Se)
  • kompleksy metali (Ag, Au, W i Cr)
  • inicjatory reakcji polimeryzacji (VAZO)

dr inż. Kinga Kaniewska-Laskowska

 • Fosfidowe kompleksy żelaza: synteza, właściwości i zastosowanie
 • Synteza niskowalencyjnych związków fosforu i boru oraz ich zastosowanie w aktywacji małych cząsteczek
 • Niskowalencyjne kationowe związki boru: synteza, reaktywność i zastosowanie

dr inż. Damian Rosiak

 • Reakcje halogenków miedzi(I) z wybranymi tiomocznikami i charakterystyka produktów.