Odpady | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Odpady

Katalog odpadów

Aktualny Katalog odpadów można znaleźć na stronie Sejmu RP jako Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz. 1923):
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf

 • Katalog odpadów obejmuje 20 grup odpadów, podgrupy, rodzaje
 • 6-cyfrowy kod (XX XX XX) odpadowi nadaje jego wytwórca
 • Odpad niebezpieczny oznaczony jest kodem z gwiazdką (XX XX XX*) 
 • Nadanie właściwego kodu odpadom jest niezbędne do prowadzenia rzetelnej i zgodnej ze stanem rzeczywistym ewidencji odpadów. Na jej podstawie podmioty sporządzają roczne sprowadzanie o wytwarzanych odpadach. 

Reguły prawidłowej klasyfikacji odpadów

W myśl reguł określonych przytoczonym aktem normatywnym odpady klasyfikuje się według źródła powstawania:

 1. W grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99);
 2. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15.
 3. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w w/w grupach odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.
 4. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).

W celu lepszego zobrazowania opisywanej materii warto posłużyć się przykładem. By zaklasyfikować przedmiot wykonany z tworzywa sztucznego, uznany za odpad, pod odpowiednim kodem znać należy źródło jego pochodzenia, w innym przypadku odpad taki zaklasyfikowany mógłby zostać pod wieloma następującymi kodami:

 • 07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych;
 • 12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych;
 • 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
 • 16 01 19 – tworzywa sztuczne;
 • 16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji;
 • 17 02 03 – tworzywa sztuczne;
 • 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma;
 • 20 01 39 – tworzywa sztuczne;
 • 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.

Klasyfikacja odpadów – przykład:

W zależności od miejsca powstania przedmiot z tworzywa sztucznego, uznany za odpad, zaklasyfikowany może zostać m.in. pod kodem:

 • 15 01 02 – opakowanie z tworzywa sztucznego – jeżeli jest to butelka plastikowa;
 • 16 01 19 – tworzywa sztuczne – jeżeli stanowi element wymontowany z pojazdu wycofanego z eksploatacji, np. zderzak plastikowy lub kokpit;
 • 17 02 03 – tworzywa sztuczne – jeżeli stanowi element konstrukcyjny powstały w wyniku prac remontowych obiektu budowlanego;
 • 20 01 39 – tworzywa sztuczne – jeżeli jest zużytym elementem wyposażenia wnętrz, np. doniczką.

Szersze ujęcie tematu klasyfikacji odpadów:
http://azman.pl/pl-prawo/28-klasyfikowanie-odpadow