Administrator i pracownicy obsługi | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Administrator i pracownicy obsługi

Iwona Zwolińska

Administrator budynków Wydziału Chemicznego

tel.: +48 58 347 22 51
kom.: +48 664 164 499
e-mail: iwona.zwolinska@pg.edu.pl
Budynek 6 – Chemia A, pok. 23

Portiernia WCh B

tel.: +48 58 347 23 55

Budynek 7 – Chemia B


Do zakresu działania administratora budynków wydziału, pracowników obsługi i pracowników gospodarczych należy:
 1. zarządzanie i administrowanie budynkami wydziału, prowadzenie księgi obiektów, opracowywanie planów i programów działania w tym zakresie oraz wnioskowanie i zabezpieczanie środków niezbędnych do prowadzenia tej działalności;
 2. prowadzenie ewidencji e-lokale;
 3. prowadzenie wszystkich spraw związanych z racjonalną gospodarką i eksploatacją w powierzonym budynku oraz składnikami inwentarza i innymi nieruchomościami ogólnego użytku;
 4. organizacja pracy pracowników (woźnych, porządkowych, szatniarek) oraz zlecanie im do realizacji określonych zadań i kontrola właściwego ich wykonania;
 5. nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników gospodarczych wydziału oraz portierów;
 6. zlecanie w/w pracownikom prac niezbędnych do wykonania w godzinach nadliczbowych i prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji;
 7. kierowanie przygotowaniem sal i pomieszczeń w administrowanych budynkach do potrzeb dydaktyki, organizacji konferencji, narad, uroczystości wydziałowych oraz organizowanie prac w zakresie dekoracji budynku z okazji uroczystości i świąt państwowych;
 8. nadzór i kontrola nad utrzymaniem czystości pomieszczeń w administrowanych budynkach oraz przyległego terenu i urządzeń usytuowanych na tym terenie;
 9. nadzór nad ciągłością funkcjonowania instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, wentylacyjnych;
 10. natychmiastowe zgłaszanie awarii i uszkodzeń w odpowiednich służbach technicznych PG;
 11. zgłaszanie do działu BHP uczelni i społecznego inspektora pracy oraz innych służb technicznych uczelni uwag, spostrzeżeń i wniosków mających wpływ na podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy w nadzorowanych budynkach;
 12. sporządzanie zapotrzebowania i odbieranie środków inwentarzowych, środków do utrzymania czystości, materiałów konserwacyjnych oraz przekazanie ich użytkownikom i rozliczanie się z ich wykorzystania;
 13. gospodarowanie i zarządzanie powierzonym inwentarzem, materiałami i innymi środkami związanymi z funkcjonowaniem budynków w przypadku likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych pomaganie w ich usunięciu z terenu budynku i utylizacji;
 14. nadzór nad powierzonym sprzętem administracyjno-gospodarczym, przyjmowanie pracy w ramach różnych usług na rzecz nadzorowanego obiektu, świadczonych przez wykonawców własnych lub obcych i akceptację realizacji tych zleceń;
 15. prowadzenie odpowiedniej ewidencji zgłoszeń w zakresie żądanych napraw i usług oraz przekazywanie tych zgłoszeń poszczególnym konserwatorom lub służbom;
 16. opracowywanie planów remontów bieżących administrowanego budynku i wnioskowanie w tym zakresie do właściwych służb remontowych uczelni za pośrednictwem dyrektora administracyjnego wydziału;
 17. uczestniczenie w pracach uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej, uczelnianej komisji likwidacyjnej w kontrolach organizowanych przez kierownictwo uczelni oraz nadzór nad wykonaniem poleceń i ustaleń pokontrolnych w zakresie BiHP, ppoż., SANEPID, dotyczących administrowanego budynku;
 18. współpraca z działem ochrony mienia uczelni i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie zabezpieczenia budynku przed kradzieżą i zniszczeniem powierzonych składników majątkowych, zwłaszcza mienia, do którego mają dostęp wszystkie osoby przebywające w budynku (audytoria, sale wykładowe, laboratoria, pomieszczenia sanitarne, szatnie, hole komunikacyjne);
 19. powiadamianie działu ochrony mienia uczelni i innych jednostek organizacyjnych o włamaniach, kradzieżach i zniszczeniach na terenie budynku;
 20. obsługa gospodarcza, obejmująca:
  • utrzymanie porządku na terenie wydziału i przyległej ulicy,
  • utrzymywanie czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń w budynkach wydziału.
 21. nadzorowanie stanu technicznego budynku i pomieszczeń, usuwanie usterek lub zgłaszanie ich do odpowiednich służb technicznych;
 22. prowadzenie szatni w budynkach wydziału;
 23. zlecanie i prowadzenie usług m. in. w zakresie: usuwania nieczystości i śmieci z terenu wydziału, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;
 24. przygotowanie i obsługa imprez oraz uroczystości wydziałowych;
 25. w zależności od potrzeb wykonywanie innych poleceń kierownictwa wydziału i dyrektora administracyjnego wydziału oraz użytkowników budynku w granicach uprawnień przysługujących mu w zakresie administrowania i gospodarowania powierzonymi mu budynkami.

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)