Sekcja Zamówień Publicznych i Inwentaryzacji | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Zamówień Publicznych i Inwentaryzacji

Do zakresu działania Sekcji Zamówień Publicznych i Inwentaryzacji należy m.in.:
 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na które składa się szereg czynności, m.in.:
  • przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania,
  • przygotowanie propozycji składu komisji przetargowych,
  • przygotowanie SWZ i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań,
  • zgłaszanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • zamieszczanie ogłoszeń w biuletynie zamówień publicznych oraz dzienniku urzędowym UE,
  • prowadzenie postępowań na platformie zakupowej PG,
  • sporządzanie protokołów z postępowań o zamówienie publiczne.
 2. zbieranie zapotrzebowania wydziału do realizacji zamówień wspólnych;
 3. sporządzanie i korekta planów zamówień publicznych na poziomie wydziału;
 4. sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
 5. obsługa kontroli zamówień publicznych: przygotowywanie dokumentów do kontroli, udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych postępowań, przygotowywanie odpowiedzi na wyniki kontroli (ustosunkowanie się do wyników kontroli);
 6. ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych;
 7. ścisła współpraca z innymi jednostkami wewnętrznymi uczelni, a w szczególności z Sekcją Finansową WCh, Biurem Projektów WCh, Centrum Zamówień Publicznych PG i z Działem Radców Prawnych PG;
 8. prowadzenie ewidencji majątkowej, przeprowadzanie inwentaryzacji majątku, likwidacja aparatury i przedmiotów nietrwałych oraz przedmiotów znajdujących się na ewidencji ilościowej i pozabilansowej;
 9. wsparcie pracowników naukowych pod względem realizacji zamówień.

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)